sunshine
IMG 1752 Converted 400X300 IMG 1756 Converted 400X300 IMG 1759 Converted 400X300 IMG 1761 Converted 400X300 IMG 1775 Converted 300X400 IMG 3508 2 IMG 3049

Croeso i Ysgol Bancyfelin

Gweithio a llwyddo gyda'n gilydd ..... Working and succeeding together

Diolch i chi am ymweld â’n gwefan lle cewch fynediad i wybodaeth am ein hysgol.  

Mae Ysgol Bancyfelin ym mhentref Bancyfelin sydd hanner ffordd rhwng trefi Caerfyrddin a Sanclêr. Adeiladwyd yr ysgol yn 1872 ac ychwanegwyd estyniad yn 2002 sy’n cynnwys dosbarth ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Mae gennym ardal chwarae addas ar gyfer y disgyblion ieuengaf yn ogystal â iard, cwrt chwarae a chae ar gyfer y disgyblion hŷn.

Prif nodau ac amcanion Ysgol Bancyfelin yw:

  • Darparu amgylchedd dysgu hapus, diogel a chroesawgar i bob plentyn.
  • Hyrwyddo pleser mewn dysgu drwy adeiladu a datblygu cryfderau a thalentau unigol ein holl ddisgyblion.
  • Galluogi pob disgybl i ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a’r dealltwriaeth i fod yn ddysgwr llwyddiannus ac hyderus.
  • Cynnal a gwella safonau cyflawniad ein disgyblion yn ogystal â sgiliau a datblygiad proffesiynol ein holl staff
  • Datblygu sgiliau, gwybodaeth a’r agweddau angenrheidiol i’n disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac effeithiol yn eu cymuned leol yn ogystal â’r gymuned ehangach.
  • Sicrhau cydweithrediad, ymddiriedaeth a chefnogaeth rhwng holl aelodau cymuned ein hysgol er mwyn lles a datblygiad ein disgyblion.